RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z usług Hotelu Batory www.batoryhotel.pl

Administratorem osób danych osobowych dotyczących osób korzystających usług jest Hotel Batory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 39/3, 00-738 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich lub usług gastronomicznych;

- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel Batory sp. z o.o. w związku ze szkodą poniesioną przez hotel, a wyrządzoną przez gościa hotelu lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu;

- udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej);

- zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu za pomocą monitoringu hotelowego;

- spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).


Dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych administratora danych, a w przypadku wyrażenia zgody podczas podawania danych osobowych, także w celach marketingowych innych podmiotów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Hotel Batory sp. z o.o. jest zapewnienie bezpieczeństwa gościom, dochodzenie ewentualnych roszczeń i marketing własnych produktów lub usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

Hotel Batory sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Hotelu Batory sp. z o.o. w tym:

- podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,

- firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

Ponadto Hotel Batory sp. z o.o. będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).